Terugblik op enquête

afbeelding van Ronald Naar

In het najaar van 2016 werden alle leden van Het Venster uitgenodigd om deel te nemen aan een enquête over het zondagprogramma. Op de 'Proefballonnenmiddag' in november werden de resultaten gepresenteerd en wisselden de aanwezigen van gedachten over de interpretatie hiervan. Eén van de conclusies was, dat het niet mogelijk is om de enquête-opbrengst als eenduidige leidraad voor de toekomstige programmering te beschouwen. Hierbij speelt een aantal factoren mee:
 • Representativiteit: weliswaar hebben we 23 ingevulde enquêtes ontvangen, een aanzienlijk deel van de actieve leden heeft zich uitgesproken. De mening van met name de oudere leden (>75 jr) wordt echter nauwelijks gerepresenteerd.
 • Grote diversiteit in voorkeuren: zoals te verwachten was! Voorbeeld: sommigen hebben een grote voorkeur voor lezingen, anderen gaan nooit naar een lezing in Het Venster.
 • Inconsistenties in antwoorden: sommige antwoorden van één en dezelfde persoon bevatten tegenstrijdigheden. Bijvoorbeeld: een afkeer van ‘kerkse’ vormen en een voorkeur voor een bepaalde voorganger die traditioneel liturgisch werkt.
Toch klinkt er ook een eenduidig geluid. Met name als antwoord op de vraag: ‘Wanneer is een zondagochtend in Het Venster geslaagd?’. Met wat kleine nuanceverschillen klonk hier als antwoord: “We vinden het fijn om spiritueel gevoed te worden èn om gemeenschap te ervaren.”
Ruimte ervaren blijkt essentieel, zowel wat betreft de inhoudelijke als de sociale dimensie. 
De nadruk ligt op: geïnspireerd, gevoed en geraakt willen worden. Slechts enkele keren werd een ‘typisch vrijzinnig’ antwoord gegeven in de sfeer van “ik wil graag tot persoonlijk onderzoek uitgedaagd worden”.
Door goed te lezen en juist ook de (schijnbare) tegenstrijdigheden serieus te nemen, kunnen we toch wel een aantal richtinggevende principes formuleren. De volgende richtinggevende aanbevelingen omarmt de Commissie Zondag op basis van de resultaten van de enquête:
 • Blijf verschillende soorten bijeenkomsten organiseren en zorg binnen elke soort voor veel variatie
 • Sta open voor alternatieven die misschien niet direct in één van de vier soorten bijeenkomsten passen, bijvoorbeeld: meditatieve bijeenkomsten, zingbijeenkomsten, optredens (muziek, theater, vertelkunst), ontmoetingsvieringen met geestverwanten
 • Verbreed het palet van vieringen, kijk ook buiten Vrijzinnigen Nederland, creëer tussenvormen (bijvoorbeeld tussen Lezing en Viering of tussen Ontmoeting en Viering)
 • Ga in zee met gastvoorgangers die bezield, authentiek, oorspronkelijk, levendig, afgestemd en met diepgang invulling geven aan hun vieringen
 • Gooi ‘het kind’ (bijv. bidden, stilte, ritueel) niet met het badwater weg: transcendentie en vrijzinnigheid kunnen samengaan
 • Ga in zee met gastsprekers die bezield spreken vanuit doorleefde ervaring
 • Onderzoek wanneer interactie toegevoegde waarde kan hebben en communiceer hierover met gastsprekers
 • Creëer ruimte in het programma: laat bewust wat zondagen open
 • Zorg voor ‘gedeeld eigenaarschap’ wat betreft de Open Ruimtes: prikkel leden en nodig uit om met initiatieven te komen
 • Realiseer je dat de inhoud van het programma van invloed is op de gemeenschapsvorming en laat dit meewegen in de programmering
De komende tijd gaan we op basis van deze uitgangspunten als Commissie Zondag aan de slag. Wat betreft een aantal suggesties (bijvoorbeeld: initiatieven richting alternatieve vieringen of Open Ruimtes) zullen we een Vensterbreed beroep op de leden/donateurs doen. 
Ronald Naar
(foto Wietse de Vries)

Stijlvorm van de geschreven bijdrage: 

Reacties

Reactie toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.